Oferta

JAK TO ROBIMY?

Realizując dla naszych Klientów warsztaty, szkolenia, wydarzenia wzmacniające ich zaangażowanie, budujące samoświadomość i wskazujące drogę do budowania poczucia sensu pracy.

Job Crafting dla HR

Szkolenie dedykowane osobom pracującym w HR i trenerom wewnętrznym. Pokazujemy jak budować kulturę zaangażowania w organizacji m.in. wykorzystując Job Crafting i koncepcję High Quality Connections. Warsztat z wykorzystaniem metod facylitacji i case study.

Prelekcje & Wystąpienia & Webinary

Inspirujące wystąpienia i wykłady  realizowane w organizacjach oraz podczas konferencji. Dotyczą obszaru naszych badań i działań biznesowych: sensu pracy, zaangażowania, Job Craftingu oraz  wykorzystania tej wiedzy w ramach pracy zdalnej. Przygotowujemy je w oparciu o najnowsze badania naukowe i trendy biznesowe.

High Quality Connections - warsztat dla pracowników

Warsztat w oparciu o model High Quality Connections, autorstwa dwóch wybitnych badaczek Jane Dutton i Emily Heaphy. Celem warsztatu jest wypracowanie praktycznych sposobów  zwiększania zaufania, szacunku, wsparcia, a także zabawy w interakcjach w pracy.

Sens pracy - warsztat dla pracowników

Czerpiąc z autorskich badań nad sensem pracy, realizujemy warsztat, którego celem jest podnoszenie poczucia sensu i znaczenia pracy.

Sensowny Audyt

Badanie poziomu poczucia sensu pracy i zaangażowania pracowników w organizacji. Analiza działań wspierających i zmniejszających dobrostan pracowników wraz z rekomendacjami dopasowanymi do firmy.

Facylitator Job Crafting

Szkolenie dedykowane trenerom i coachom, uczące stosowania  procedury Job Crafting Base, wypracowanej na bazie międzynarodowych badań i naszych autorskich, realizowanych w polskich firmach.